Hoppa till innehållet Hoppa till navigeringen Hoppa till början av sidan

Miljöpolicy. Ranhammar vill värna om den inre och yttre miljön och ständigt arbeta för att förbättringar prioriteras och genomförs.

Tillverkning.
I verksamheten se till att maskiner minst uppfyller krav från myndigheter och organisationer avseende påverkan på miljö och människor. På grund av verksamhetens sammansatta natur arbetar vi aktivt med källsortering för att minimera negativ miljöpåverkan.

Inköp. I interaktion med kunder och leverantörer ge information och förslag om miljöanpassade insatsmaterial och metoder. Vi prioriterar de leverantörer som har ett miljöperspektiv i sin verksamhet. Den bedömningen görs utifrån samtal, besök hos leverantören samt i förekommande fall granskning av produktinformation. I kundkontakten försöker vi alltid påverka kunden att välja det mest miljövänliga alternativet

Utbildning. Genom utbildning och information sträva efter att företagets personal är väl förtrogen med den inverkan verksamheten har på omgivningen och känner ansvar för att medverka i positiv riktning i företagets miljöpolicy och arbeta förebyggande i alla frågor som påverkar miljön.

Transporter. Vi arbetar aktivt med att minimera transporterna i förhållande till vår omsättning genom planering och samtransporter som minskar antalet körningar samt att vi prioriterar transportörer som har ett miljöperspektiv.

Källsortering. Vi har tydligt uppmärkta kärl för avfallssortering i hela verksamheten. Information har skett till samtliga medarbetare och uppföljning av efterlevnad sker kontinuerligt

Ekonomi. I företagets budget och långsiktiga mål avsätta medel av vinsten för investeringar som ger positiva effekter på miljön. I samband med det årliga budgetarbetet utvärderar vi föregående års miljöarbete och beslutar om kommande åtgärder och investeringar för minskad miljöpåverkan.

Svanenmärkning. Ranhammar är ”godkänd som underleverantör av till Svanenmärkta produkter”.

Repa. Ranhammar är anslutet till REPA, ”näringslivets system för återvinning av förpackningar”.

 
Senast publicerad: 190614 | Powered by SiteSmart